MENU
KATEGORIE
Jesteś tutaj: Regulamin

Regulamin

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym sposób zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej www.bellamacchina.pl, zasady realizacji tych umów, prawa i obowiązki wynikające z obowiązującego prawa oraz tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.

 

Definicje

REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego

SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym: www.bellamacchina.pl

SPRZEDAWCA – HOSSA Kamil Wilkowski, NIP: 5632323295, REGON: 060993572, adres miejsca zarejestrowania i wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Grażyny 21/11, 20-602 Lublin, Polska, tel. 518 520 524, e-mail: kontakt@bellamacchina.pl

KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży

KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

TOWAR – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Towaru zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego

USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego

KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym

ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży takich jak: rodzaj i liczba Towarów, sposób zapłaty, sposób dostarczenia Towaru oraz dane Klienta

FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta

NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych wiadomości (newsletter-ów), zawierających informacje o Sklepie Internetowym, w tym nowościach lub promocjach

DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z roku 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami)

 

Postanowienia ogólne

Warunkiem korzystania przez Klienta z usług Sprzedawcy realizowanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu. Przystąpienie do zawarcia Umowy Sprzedaży jest dobrowolne.

Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich, wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz obowiązuje go zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

Warunkiem technicznym korzystania ze Sklepu Internetowego jest posiadanie przez Klienta komputera lub innego urządzenia umożliwiającego przeglądanie Internetu, przeglądarki internetowej, dostępu do Internetu oraz aktualnego i czynnego konta poczty elektronicznej.

 

Zawarcie Umowy Sprzedaży

Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia złożone w soboty, niedziele lub święta realizowane są najbliższego dnia roboczego.

Zamówienia można składać po uprzednim zarejestrowaniu Konta w Sklepie Internetowym lub bez rejestrowania (jako gość).

Zawarcie Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą następuje na podstawie złożonego przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia w Sklepie Internetowym.

Klient określa w Formularzu Zamówienia rodzaj i liczbę Towarów, formę płatności, sposób i miejsce dostawy oraz składa oświadczenia dotyczące Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych.

Niezwłocznie po otrzymaniu Zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu Zamówienia stanowiącą równocześnie jego potwierdzenie.

Czas realizacji Zamówienia dla pojedynczego Klienta wynosi od 1 do 3 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia we wskazanym powyżej terminie, Sprzedawca niezwłocznie kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania.

 

Płatność za Towary

Wszystkie ceny Towarów podawane w Sklepie Internetowym są cenami brutto w polskich złotych (zawierają podatek VAT). Ceny nie uwzględniają kosztów dostawy, o których mowa poniżej.

Koszty związane z dostawą Towarów ponosi Klient. Wysokość tych kosztów zależy od wybranego przez Klienta sposobu dostawy. Informacja o wysokości tych kosztów jest widoczna na etapie składania Zamówienia.

Sprzedawca umożliwia płatność za zamówione Towary w następujących formach:
- płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu tpay.com (przedpłata)
- przelew tradycyjny (przedpłata)
- płatność gotówką przy odbiorze przesyłki (za pobraniem)

Zamówienie Towarów zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zawarciu Umowy Sprzedaży, przy czym w przypadku płatności w formie przedpłaty wysyłka będzie realizowana dopiero po zaksięgowaniu wpłaty za Towary na rachunku bankowym Sprzedawcy lub pośrednika.

W przypadku płatności za pobraniem, Klient zobowiązuje się do odbioru oraz uregulowania należności za zakupione Towary wraz z kosztami dostawy bezpośrednio u kuriera doręczającego przesyłkę.

Na każdy sprzedany Towar Sprzedawca wystawia dokument sprzedaży (paragon lub fakturę VAT) w formie elektronicznej i przesyła go Klientowi w momencie wysyłki Towaru (przedpłata) lub odebrania Towaru przez Klienta (płatność za pobraniem).

 

Dostawa Towarów

Dostawa Towarów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dostawa Towarów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej lub operatora Poczty Polskiej.

Zamówione Towary dostarczane są bezpośrednio pod adres Klienta lub odbierane osobiście przez Klienta w punkcie odbioru osobistego, zgodnie z wyborem Klienta oraz adresem podanym w Formularzu Zamówienia.

 

Odstąpienie od Umowy Sprzedaży

Zgodnie z przepisami prawa Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta.

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem w formie pisemnej na adres Sprzedawcy bądź w formie elektronicznej na adres mailowy Sprzedawcy.

Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru.

Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zwrotu należy dokonać na adres Sprzedawcy. Koszty zwrotu Towaru ponosi Klient.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności aż do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta potwierdzenia jego odesłania.

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Klient nie może zatem normalnie użytkować Towaru, w przeciwnym razie odstępując od umowy może zostać obciążony dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem jego wartości.

 

Reklamacja Towarów

Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad i odpowiada za wady Towaru. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Towaru z Umową Sprzedaży.

Zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę, jest określony w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może: żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo żądać usunięcia wady albo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

Reklamację można złożyć w formie pisemnej na adres Sprzedawcy bądź w formie elektronicznej na adres mailowy Sprzedawcy.

W przypadku stwierdzenia przez Klienta niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży Klient powinien odesłać Sprzedawcy reklamowany Towar wraz z opisem niezgodności. Koszty zwrotu Towaru ponosi Sprzedawca.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

 

Dane osobowe

Sprzedawca oświadcza, że przestrzega wszelkich wymaganych przepisami prawa zasad gromadzenia, przechowywania, przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów. Szczegółowe warunki powyższych określone zostały w „Polityce Prywatności” Sklepu Internetowego.

 

Postanowienia końcowe

Cała zawartość strony internetowej  www.bellamacchina.pl  stanowi przedmiot prawa autorskiego i jest chroniona przez prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

zadzwoń

518 520 524

napisz do nas

kontakt@bellamacchina.pl

szybka

wysyłka

dogodne formy

dostawy